Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Oulun DataPalvelut Oy

Y-tunnus: 2388991-4

Postiosoite: Myllytie 2, 90500 Oulu

 1. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Postiosoite: Myllytie 2, 90500 Oulu

Jukka Häkkilä

040 350 5200

Sähköposti: asiakaspalvelu@oulundatapalvelut.com

 1. Rekisterin nimi

Oulun DataPalvelut yhteydenottorekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Oulun DataPalvelut Oy:n asiakkaiden yhteydenottojen ja asiakassuhteiden hoitaminen. Rekisteriä ei hyödynnetä markkinointitoimenpiteisiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot
 1. Säännönmukaiset Tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 1. Säännönmukaisten tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista varten Oulun DataPalvelut Oy:n kanssa sopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa eri viranomaistahoille. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus on rekisteröidylle kerran vuodessa maksuton. Useammin kuin kerran vuodessa tapahtuneesta tarkastuksesta, rekisterinpitäjällä on oikeus periä hallinnollinen maksu.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@oulundatapalvelut.com tai kirjeitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@oulundatapalvelut.com tai postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Manuaalinen aineisto

Oulun DataPalvelut Oy:n hallussa olevia manuaalisia henkilötietoja säilytetään vastuullisesti lukitussa tilassa. Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan Oulun DataPalvelut Oy:n työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain Oulun DataPalvelut Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntöä huomioon ottaen.